Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020 | 05:01

Νεολαία-ΠαιδείαPointer

Τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα

Και η ΚΥΑ (ΦΕΚ 868 Β/16 Μαρτίου 2020) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19», που αφορά την προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, στέλνει στα αζήτητα τις ρυθμίσεις Κεραμέως για τα κολλέγια.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3: «Προσόντα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Τίτλοι σπουδών
αα. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προβλέπονται τα εξής:

«Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας των ημεδαπών τίτλων».

Τα παραπάνω αναφέρονται προς επίρρωση των όσων έχουμε αναφέρει στη σχετική αρθρογραφία μας. Οτι δηλαδή, το ΑΣΕΠ δεν μπορεί, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση, που ισχύει το άρθρο 16 του Συντάγματος, πάνω στο οποίο εδράζεται και ο ιδρυτικός νόμος του ΔΟΑΤΑΠ, να κάνει αποδεκτές αιτήσεις κατόχων τίτλων που απονέμουν στην ουσία κολλέγια που έχουν συνάψει συμφωνίες δικαιόχρησης με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία -πανεπιστήμια- τυπικά απονέμουν αυτά τα «πτυχία» (περισσότερα στη Κόντρα αρ. φύλ. 1038 και 1043).

Εφόσον, λοιπόν, ισχύει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι υπουργοί της κυβέρνησης Κούλη δεν μπορούν να ενεργήσουν διαφορετικά και αναγκάζονται να κλείνουν την «πόρτα» στην Κεραμέως που εισήγαγε κατεπειγόντως ρυθμίσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αυτοί που έχουν απλά επαγγελματικά δικαιώματα ή επαγγελματική ισοτιμία, χωρίς απαραίτητα να έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η πράξη της Κεραμέως (προφανώς με έγκριση Μητσοτάκη) είχε απλά το χαρακτήρα προσφοράς ψευδαισθήσεων (καθρεφτάκια) στους ιθαγενείς ενόψει και του αρχικού σχεδιασμού για διπλές εκλογές.

ΥΓ: Θυμίζουμε τα εξής:

- Το άρθρο 16 του Συντάγματος απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

- Ο ιδρυτικός νόμος του ΔΟΑΤΑΠ  (είναι ο οργανισμός που κρίνει την ακαδημαϊκή ισοτιμία), αναφέρει: «Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής».

- Το ΑΣΕΠ απαιτεί, για τη συμμετοχή στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ να έχουν τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα (ως πτυχίο ΑΕΙ νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, το οποίο απονέμει ο ΔΟΑΤΑΠ).
 
Σάββατο 21 Μαρτίου 2020