Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 | 23:10

Νεολαία-ΠαιδείαPointer

«Κέντρα Αριστείας»

Το πανεπιστημιακό κατεστημένο επινοεί, με τη συνδρομή βεβαίως των κυβερνητικών νομοθετημάτων, συνεχώς νέους τρόπους να συσφίξει τους δεσμούς των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την «ιδιωτική πρωτοβουλία», αποβλέποντας σε πρόσθετη χρηματοδότηση και αναβάθμιση στην αξιολογική κλίμακα της σκληρής «ανταγωνιστικότητας», με επιπτώσεις φυσικά και στα προσωπικά οφέλη. Δημιουργώντας ταχύρυθμες δομές «πιστοποίησης και κατάρτισης» διευκολύνει την κυβερνητική προπαγάνδα περί απορρόφησης των ανέργων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει -με την «τσέπη» των συμμετεχόντων σ’ αυτές τις δομές- την ελλειπέστατη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων.
 
Ολα τα παραπάνω μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα της ενίσχυσης της πολυδιαφημισμένης «εξωστρέφειας».
 
Αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση του ρόλου του στους μηχανισμούς διαχείρισης του καπιταλισμού.
 
Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία πέντε «Κέντρων Αριστείας» «σε διεπιστημονικούς τομείς, στους οποίους το Πανεπιστήμιο έχει να παρουσιάσει καινοτόμο δραστηριότητα ή/και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει».
 
Τα «Κέντρα Αριστείας» αφορούν τους τομείς: «Ψηφιακή Κληρονομιά», «Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών», «Κλιματική Αλλαγή – προσαρμογή και μετριασμός», «Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων» και «Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων».
 
Η ανάπτυξη των Κέντρων συντονίζεται από μια Επιτροπή για κάθε Κέντρο, η οποία ορίστηκε με απόφαση Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών Τμημάτων και Σχολών. Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου και θα συνεργάζεται με όλα τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα και αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στο αντικείμενο του Κέντρου. Οι δομές αυτές, αφού ωριμάσουν, θα μπορούν να αποτελέσουν Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές Μονάδες του.
 
Κάθε «Κέντρο Αριστείας αποτελεί ανοικτή ερευνητική δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ως συνεργαζόμενα μέρη...».
 
Μεταξύ των στόχων που αναφέρονται στα διάφορα Κέντρα είναι: «Η υποστήριξη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς», «Η παροχή πιστοποιημένης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης – κατάρτισης – ενημέρωσης (Δια ζώσης, Εξ’ αποστάσεως, Σύγχρονη και Ασύγχρονη κ.α.) και η παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού», «Η υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της», «Η Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού» κ.λπ.
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019