Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 | 11:07

ΕπικαιρότηταPointer

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ τσαλαπατά την δική του νομολογία: Με στόχο να ολοκληρώσει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τους δασικούς χάρτες-καρικατούρα

Από το 2016 αναφερόμαστε στις αποφάσεις 805/2016 και 1203/2017 του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, με τις οποίες γίνεται αβάντα στην κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων, προκειμένου αυτή να ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες-καρικατούρα με τους οποίους ξεπατώνεται ο δασικός πλούτος της χώρας. Αβάντα, επίσης, για να νομιμοποιηθεί όλη η κτηματογράφηση που προηγήθηκε της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών στην Ελλάδα.
 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, χρονικά έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η σύνταξη των δασικών χαρτών και μετά να αρχίσει η κτηματογράφηση της χώρας. Αυτό ήταν απόλυτα σωστό και εξυπηρετούσε την ανάγκη να προστατευθεί ο δασικός πλούτος της χώρας, τόσο από τον αποχαρακτηρισμό σημαντικών κομματιών του όσο και από τις παράνομες ιδιωτικοποιήσεις. Οι κυβερνήσεις, όμως, είχαν προχωρήσει στην κτηματογράφηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, παραβιάζοντας τη νομοθεσία που προβλέπει ότι πρέπει να προηγηθεί η κύρωση των δασικών χαρτών.
 
Αυτή την παρανομία κατήγγειλε στο ΣτΕ ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας προσφυγή στις 29 Μάη του 2007. Το Ε’ Τμήμα συνεδρίασε στις 5 Μάρτη του 2014, η διάσκεψη έγινε στις 21 Μάη του 2015 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 23 Μάρτη του 2016. Η απόφαση αυτή όμως, ακόμη και μέχρι σήμερα δεν είναι τελική -και άρα άμεσα εκτελεστή- αλλά προδικαστική. Γιατί ακολούθησε νέα προδικαστική απόφαση από το Ε’ Τμήμα, η 1203/2017, ενώ μεθοδεύτηκε η έκδοση και τρίτης προδικαστικής  απόφασης!
 
Με βάση την παράγραφο 3α του άρθρου 50 του ΠΔ 18, που κωδικοποιεί τη νομοθεσία για το ΣτΕ, η Ολομέλεια και τα Τμήματά του δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να εκδίδουν, επ’ αόριστον, προδικαστικές αποφάσεις. Μπορούν να εκδίδουν προδικαστικές αποφάσεις για πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Παραθέτουμε εδάφια της παρ. 3α του άρθρου 50: «να εκδώσει προδικαστική απόφαση, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους, και να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία είτε να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια ώστε να αρθεί η πλημμέλεια είτε να εκπληρώσει την οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από τρείς μήνες. Κανένα στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη αν προσκομισθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εντός δεκαπενθημέρου, οι λοιποί διάδικοι δύνανται να καταθέσουν υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους επί των ενεργειών της Διοίκησης και των στοιχείων που αυτή προσκόμισε.
 
Σε περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, η δημοσίευση της προδικαστικής απόφασης συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που δεν έχει εκτελεστεί έως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης».
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα προβλεπόμενα σ’ αυτή την παράγραφο, το ΣτΕ μπορεί να εκδώσει προδικαστική απόφαση με ισχύ μέχρι τρεις μήνες. Παραπέρα, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν υπόμνημα μέσα σε 15 μέρες, προκειμένου το ΣτΕ να εκδώσει οριστική απόφαση. Από τη στιγμή, δε, που δημοσιοποιηθεί η δικαστική απόφαση, αναστέλλεται η εφαρμογή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Δηλαδή, εν προκειμένω, αναστέλλεται η κτηματογράφηση της χώρας!
 
Πώς ενήργησε, όμως, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ; Καταρχάς, παρανόμησε με τη δημοσιοποίηση της προδικαστικής απόφασης 805/2016, γιατί έδωσε εξάμηνη αναβολή για την εφαρμογή της απόφασης και όχι το μέγιστο τρίμηνη, όπως προβλέπεται. Οπως είπαμε παραπάνω, η αίτηση από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης κατατέθηκε στις 29 Μάη του 2007, συζητήθηκε στις 5 Μάη του 2014, η διάσκεψη έγινε στις 21 Μάη του 2015 και η απόφαση δημοσιοποιήθηκε στις 23 Μάρτη του 2016. Ενώ μ’ αυτή την προδικαστική απόφαση δινόταν εξάμηνη αναβολή, ταυτόχρονα οριζόταν ως ημέρα της επόμενης συνεδρίασης του Ε’ Τμήματος η 2α  Νοέμβρη του 2016 και όχι η 23η Σεπτέμβρη του 2016, δίνοντας έτσι αναβολή μεγαλύτερη από το εξάμηνο! Τελικά, η συνεδρίαση έγινε την 1η Φλεβάρη του 2017, η διάσκεψη στις 23 Φλεβάρη του 2017 και η δεύτερη προδικαστική απόφαση (1203/2017) δημοσιεύτηκε στις 28 Απρίλη του 2017. Κι ας προβλέπει η παρ. 3α του άρθρου 50 του ΠΔ 18 μόνο μία προδικαστική απόφαση, τρίμηνης ισχύος!
 
Πού βρίσκεται η υπόθεση;
 
Μ’ αυτή την προδικαστική απόφαση το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ όρισε συνεδρίαση στις 6 Δεκέμβρη του 2017. Δόθηκε έτσι νέα αναβολή, διάρκειας 6 μηνών και 8 ημερών, ενώ -όπως επισημάναμε- δεν προβλέπεται ούτε προδικαστική απόφαση, ούτε αναβολή για τρίτη προδικαστική απόφαση ή για οριστική απόφαση. Το πιο πιθανό είναι το ΣτΕ να εκδώσει και τρίτη προδικαστική απόφαση.
 
Σε διπλανές στήλες αναφερόμαστε σε επικοινωνία που είχαμε με τον εισηγητή στην υπόθεση για τις περιβόητες Οικιστικές Πυκνώσεις, σύμβουλο Επικρατείας Χρ. Ντουχάνη. Ο κ. Ντουχάνης είναι εισηγητής και στην υπόθεση στην οποία αναφερόμαστε εδώ. Βρήκαμε, λοιπόν, την ευκαιρία να τον ρωτήσουμε τι γίνεται μ’ αυτή την υπόθεση, για την οποία το ΣτΕ ήταν να συνεδριάσει στις 6 Δεκέμβρη του 2017. Πότε συνεδρίασε για πρώτη φορά και πότε έγινε η διάσκεψη δεν το γνωρίζουμε. Ρωτήσαμε τον εισηγητή τι γίνεται και μας απάντησε ότι δεν έγραψε την απόφαση! Οπως καταλαβαίνετε, η απόφαση θα δημοσιευτεί το 2019.
 
Και αν ακόμα είναι τελεσίδικη (πράγμα απίθανο, κατά την εκτίμησή μας, γιατί στόχος αυτών των προδικαστικών αποφάσεων είναι να δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση της κύρωσης όλων των δασικών χαρτών), θα έχουν περάσει τρία χρόνια αναβολών για να εκδοθεί οριστική απόφαση, ενώ το ΣτΕ έχει το δικαίωμα για έκδοση μόνο μιας προδικαστικής απόφασης, τρίμηνης διάρκειας, και στη συνέχεια, μετά από 15 μέρες, πρέπει να εκδώσει οριστική απόφαση, ενώ όσο ισχύει η προδικαστική απόφαση μπλοκάρεται η απόφαση εναντίον της οποίας έχει υποβληθεί η προσφυγή.
 
Οι αποφάσεις 805 και 1203 του Ε’ Τμήματος  του ΣτΕ είναι ομόφωνες, επομένως είναι δεδομένο ότι συμφώνησαν τόσο ο πρόεδρός του Αθ. Ράντος όσο και ο εισηγητής Χρ. Ντουχάνης.  Σ’ αυτή την υπόθεση δεν είναι μόνο οι παραβιάσεις που αναφέραμε. Υπήρξαν και άλλα σημαντικά ζητήματα, που προέκυψαν από τις δύο αποφάσεις. Εξηγούμαστε.
 
Στην απόφαση 805/2016, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ τόνιζε: «Ως εκ τούτου, παράλειψη της Διοίκησης να ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών κατά το ως άνω χρονικό σημείο, καθιστά την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης νομικώς πλημμελή». Αυτή η επισήμανση, αν εισαγόταν στην τελική απόφαση του ΣτΕ, που έπρεπε να εκδοθεί τον Ιούλη του 2016 (με βάση την παρ. 3α του άρθρου 50 του ΠΔ 18/1989), θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, γιατί θα έβγαζε παράνομη όλη την κτηματογράφηση που έχει γίνει ως τώρα.
 
Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και ο πρόεδρός του Αθ. Ράντος δεν περιορίστηκαν μόνο στη χορήγηση των δύο αναβολών. Προχώρησαν ακόμα παραπέρα, εξαφανίζοντας τη θέση τους για νομική πλημμέλεια, που τίναζε στον αέρα την κτηματογράφηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Στην απόφαση 1203/2017 «ξέχασαν» τη νομική πλημμέλεια και στη αρχή της 22ης σκέψης τους αναφέρουν: «Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, νομίμως καταρχήν, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και η διοίκηση έχει κινήσει τη διαδικασία του Κτηματολογίου όσο και αυτήν του Δασολογίου».
 
Τέλος, τόσο στην πρώτη προδικαστική απόφαση (805/2016) όσο και στη δεύτερη (1203/2017) το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ στις διευκρινίσεις του απαιτεί από τη Διοίκηση να εφαρμόσει στη σύνταξη, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών την απόφαση 32/2013 της Ολομέλειας του ΣτΕ, μια σημαντική απόφαση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και υπονομεύτηκε τόσο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και από το ίδιο το ΣτΕ.
 
Η απόφαση 1203/2017, με την οποία απαιτείται να εφαρμοστεί η απόφαση 32/2013 του ΣτΕ, δημοσιεύτηκε στις 28 Απρίλη του 2017. Στις 19 Μάη, ο Φάμελλος, με εγκύκλιο διαταγή του, διέταζε τους διευθυντές Δασών και τους Δασάρχες να εφαρμόσουν το άρθρο 5 του ΠΔ 32/2016, που είναι ευθέως αντίθετο με την απόφαση 32/2013 του ΣτΕ και ευθέως αντισυνταγματικό. Παρά ταύτα, το ΣτΕ και ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος Αθ. Ράντος σφύριζαν αδιάφορα. Διέγραψαν την παράδοση του Μ. Δεκλερή στο συγκεκριμένο Τμήμα του ΣτΕ, δεν υπερασπίζονται το δασικό πλούτο της χώρας και το περιβάλλον και μπήκαν στην υπηρεσία της περιβόητης ανάπτυξης προς όφελος αποκλειστικά του κεφαλαίου.
 
Αναμένουμε πότε θα συγγράψει την απόφαση ο κ. Ντουχάνης, πότε θα δημοσιοποιηθεί αυτή και αν θα είναι προδικαστική ή τελεσίδικη. Σε κάθε περίπτωση, το ΣτΕ δε θα κρίνει ότι η κτηματογράφηση είναι παράνομη. Εμείς να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά, ότι οι δασικοί χάρτες χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ξεπατώματος του δασικού πλούτου της χώρας και ότι θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία ΕΚΧΑ ΑΕ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) προκειμένου να γίνουν μεγάλες ανατροπές και στο ιδιοκτησιακό!
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018